Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Human Artificial Intelligence  

 

Van de eenmanszaak Human Artificial Intelligence (hierna te noemen: Hai!), gevestigd te Berlijnplein 524 Utrecht, KvK nummer 80321526, BTW nummer NL003421842B25.

 

Artikel 1 Definities 

1.1 Hai! is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

1.2 Wanneer wordt gesproken over klant wordt hiermee bedoeld: wederpartij, klant, afnemer of deelnemer van Hai!. 

1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd. 

1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan rapporten, vragenlijsten, presentaties, trainingsmateriaal, video’s, documenten, etcetera. 

1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals onderzoeken, training, coaching, begeleiding en advies, verstaan. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hai! en klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen. 

2.2 Eventuele voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hai! en klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen. 

2.4 Hai! is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

3.1 De door Hai! gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende dertig (7) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Hai! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door klant binnen dertig (7) dagen wordt bevestigd, zij anders aangegeven. 

3.2 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Hai! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hai! anders aangeeft. 

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen. 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de klant is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. 

4.2 De door Hai! opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 

4.3 Hai! is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is. 

 

Artikel 5 Uitvoering door derden 

Klant stemt ermee in dat Hai! de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Hai!. 

 

Artikel 6 Tarieven

Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Hai! of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Alle tarieven en prijzen zijn, mits anders vermeld, exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere, van overheidswege opgelegde, belastingen en heffingen. 

 

Artikel 7 Facturatie en betaling 

7.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is klant het honorarium en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.2 Klant is verplicht de door Hai! verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is klant, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant. 

7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7.2 is klant van rechtswege in verzuim. In geval van niet tijdige betaling is Hai! gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enige) andere overeenkomst(en) met klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van Hai! voor de gevolgen daarvan. Hai! is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel voorafgaande zekerheidsstelling te verlangen, waaraan klant in dat geval moet voldoen. 

7.4 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Hai!. 

7.5 Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

 

Artikel 8 Wijziging overeenkomst 

8.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Hai! en klant tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen. 

8.2 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Hai! klant hierover vooraf inlichten. 

 

Artikel 9 Verplichtingen van klant 

9.1 Klant dient ervoor te zorgen dat Hai! de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Hai! aan klant gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. 

9.2 Klant is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 10 Rechten van Hai

Hai! is gerechtigd om: 

 1. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering; 
 2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; 
 3. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
 4. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen; 
 5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Klant ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Hai! gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van klant vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Hai! verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van klant vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

Artikel 11 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma 

11.1 Klant mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Hai!. 

11.2 Bij annulering of opzegging is Hai! niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag en is klant gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen. 

11.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 11.1, voor overige opdrachten: 

 1. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag. 
 2. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. 
 3. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag. 
 
 

Artikel 12 Annulering door Hai! (tussentijds) bij een programma 

Wanneer Hai! verhinderd is, zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Hai! het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.  

 

Artikel 13 Opschorting en beëindiging 

13.1 Hai! is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):  

 1. klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of 
 2. klant in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of 
 3. na het sluiten van de overeenkomst Hai! de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat klant onvoldoende kredietwaardig is; en/of  
 4. klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of 
 5. klant insolvent is, waaronder begrepen dat klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of 
 6. klant niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen. 
 

13.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van klant reeds door Hai! verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Hai! om de gehele schade in rechte te vorderen.   

13.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente. 

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s 

14.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door Hai! ontwikkelde onderzoeksmethodes, rapporten, trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen,  aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Hai! gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. 

14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 14.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hai! is het niet toegestaan om enig door haar aan klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.  

14.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Hai! geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

 

Artikel 15 Vrijwaringen voor teksten 

15.1 De klant heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Hai! van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. 

15.2 De klant vrijwaart Hai! voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

15.3 De klant vrijwaart Hai! voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar zijn. 

15.4 Hai! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht teksten 

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Hai!. 

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid 

17.1 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Hai! beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door klant betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.  

17.2 Hai! is niet aansprakelijk tegenover klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover klant of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hai!. 

17.3 Hai! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. 

17.4 Hai! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van klant (of extra deelnemer) of derden.  

 

Artikel 18 Overmacht 

18.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Hai! haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).  

18.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen Hai!, in-en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid)instanties. 

18.3 Als Hai! door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Hai! gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan klant Hai! niet tot schadevergoeding aanspreken. 

 

Artikel 19 Geheimhouding vertrouwelijke informatie 

19.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Hai! in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van klant, tenzij anders is overeengekomen of Hai! daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving. 

19.2 Klant is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Hai! of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Hai! of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.  

 

Artikel 20 Persoonsgegevens 

Hai! behandelt persoonsgegevens die Hai! heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

 

Artikel 21 Klachten 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door klant binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Hai!. 

 

Artikel 22 Toepasselijk recht 

22.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

22.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.